Pracovní právo upravuje právní vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, vztahy kolektivní povahy související s výkonem práce, některé právní vztahy před vznikem pracovněprávních vztahů, pracovní podmínky zaměstnanců a ochranu jejich zdraví.

Potřebujete připravit pracovní smlouvu pro své zaměstnance nebo její změnu?

Ukončujete pracovní poměr zaměstnance?

Dostali jste podle vašeho názoru výpověď neoprávněně?

Nevyplatil vám zaměstnavatel mzdu nebo odstupné?

Požaduje po vás zaměstnavatel uhradit škodu?

Žaluje vás bývalý zaměstnanec na neplatnost ukončení pracovního poměru?

Naše kancelář má bohaté zkušenosti s přípravou pracovních smluv, dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti, formulací pracovních náplní, výtek, výpovědí, okamžitých ukončení pracovního poměru, odvolání z vedoucího místa či oznámení o tom, aby zaměstnanec dále konal svou práci nebo zaměstnavatel dále zaměstnance zaměstnával v případě neplatné výpovědi či neplatného okamžitého ukončení pracovního poměru.

Správně formulovaná výpověď vašemu zaměstnanci je základní předpoklad pro úspěšné ukončení pracovního poměru s ním. Nepodceňte tuto situaci a nechte si od našich právníků provést rešerši situace, zda podání výpovědi je možné opřít o některý ze zákonných důvodů.

Jestliže jste byli dle vašeho názoru neplatně propuštěni nebo vám byl neplatně okamžitě ukončen pracovní poměr, obraťte se na naši kancelář. Vaši situaci posoudíme, případně připravíme návrh na neplatnost rozvázání pracovní ho poměru a oznámení o tom, že zaměstnanec trvá na tom, aby ho dále zaměstnavatel dále zaměstnával. V takovém případě je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci náhradu mzdy nebo platu.

V případě, že zaměstnanec způsobil zaměstnavateli škodu, je vždy třeba prokázat zaviněné porušení povinností při plnění pracovních úkolů, případně se odkázat na dohodu o odpovědnosti nebo písemné potvrzení o svěření nástrojů, ochranných pracovních prostředků a jiných podobných věcí. V případě, že některá z výše uvedených skutečností chybí, lze se účinně bránit.

Naše klienty rovněž zastupujeme před soudy a státními orgány a veřejnými institucemi obecně.